Artikel 1: Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) behoren bij de internetactiviteiten van M&R25a VOF onderdeel van:
shop.bastet.be (M&r25a vof)
BTW-nummer BE 506 677 916
Beekstraat 32,9800 Deinze
GSM:+32 496 27 99 83
E-mail: m.en.r25a@bastet.be

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de shop.bastet.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de
bestel- of aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan shop.bastet.be (M&r25a vof) werden overgemaakt dan deze Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien (ii) zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden dewelke de koper erkent gelezen en aanvaard te hebben.
2.3 Van het in deze voorwaarde shop.bastet.be (M&r25a vof) en bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door shop.bastet.be (M&r25a vof). Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van shop.bastet.be (M&r25a vof) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door shop.bastet.be (M&r25a vof) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.
2.6 De administratie van shop.bastet.be (M&r25a vof) geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door shop.bastet.be (M&r25a vof) verrichte leveringen. shop.bastet.be (M&r25a vof) en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn aanbiedingen op de website steeds zonder verbintenis en kunnen zij steeds worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn ondeelbaar en de meest recente aanbieding vervangt de voorgaande.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door shop.bastet.be (M&r25a vof).shop.bastet.be (M&r25a vof) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld.
3.3 Na het plaatsen van een bestelling die door shop.bastet.be (M&r25a vof) werd aanvaard, ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met hierop een uniek ordernummer, alsook een samenvatting van de bestelling.
3.4 Gezien de bepalingen van de wet op de verkoop van alcohol, verkoopt shop.bastet.be (M&r25a vof) geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen.  Wij behouden ons het recht een bewijs van identiteit te vragen aan een koper waarvan we vermoeden dat hij minderjarig is.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 Bestellingen vanaf € 200,00 worden gratis bezorgd in België. In een straal van 20 Km.
Van uit Gent 9000 Gratis levering vanaf 6 flessen en in Buitenland worden de verzending kosten aangerekend vanaf de eerste fles. Voor Nederland bedraagt de standaard leveringskost € 19,00 voor de eerste 12 flessen + additionele kost van € 9,00 euro per 12 flessen extra.
4.3 In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.
4.4. shop.bastet.be (M&r25a vof) kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. shop.bastet.be
(M&r25a vof) behoudt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, wanneer de kost van productie en/of commercialisatie van de te verkopen waren is gestegen.

Artikel 5: Betalingen
5.1 Betalingen geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
5.2 Indien de koper gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, dient hij dit kenbaar te maken per e-mail gericht aan m.r25a@bastet.be shop.bastet.be (M&r25a vof) verbindt zich ertoe om de reeds door de koper betaalde bedragen op het daartoe door koper aangegeven rekeningnummer te retourneren binnen een termijn van 30 (dertig) dagen nadat
shop.bastet.be (M&r25a vof) van deze verzaking op de hoogte werd gebracht onder verrekening van de door M&R25a VOF gemaakte kosten in verband met administratieve verwerking en de eventuele retourzending en onder de bij artikel 6 Levering en verzaking vermelde bepalingen.

Artikel 6: Leveringen en verzaking
6.1 shop.bastet.be (M&r25a vof) streeft ernaar om bestellingen binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is shop.bastet.be (M&r25a vof) niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen. Onder voorbehoud van het geen is bepaald in artikel 6.3 is een levering buiten de indicatieve termijn geen grond tot weigering van de koopwaar, noch vormt het een motief tot prijsvermindering of schadevergoeding.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 (dertig) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan shop.bastet.be (M&r25a vof) kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te
annuleren. shop.bastet.be (M&r25a vof) zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.
6.4 U hebt als particuliere consument recht op 14 dagen retourrecht.  De voorwaarden daarvoor vindt u via deze link: 7 dagen retourrecht.
6.5 shop.bastet.be (M&r25a vof) behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.
6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te rekenen handeling of nalatigheid zal shop.bastet.be (M&r25a vof) de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. shop.bastet.be (M&r25a vof) heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper
terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De bestelde producten worden geleverd onder de essentiële voorwaarde dat de eigendom van de verkochte waren slechts aan de koper wordt overgedragen na volledige betaling van de aan shop.bastet.be (M&r25a vof) verschuldigde bedragen. Alle risico’s betreffende de producten
zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de koper gekochte producten is voor shop.bastet.be (M&r25a vof) en/of de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door shop.bastet.be (M&r25a vof) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9: Conformiteit
9.1 shop.bastet.be (M&r25a vof) staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties – afwijkingen in verpakkingen en etiket voorbehouden – aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 shop.bastet.be (M&r25a vof) is jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2  (twee) maanden te rekenen vanaf voornoemde levering.
9.3 Klachten over producten worden slechts aanvaard indien dit schriftelijk gebeuren en binnen een termijn van 8 (acht) dagen na de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming.
9.4 Wanneer producten schade berokkenen kan shop.bastet.be (M&r25a vof) uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de aansprakelijkheid van shop.bastet.be (M&r25a vof) behoudens voor bedrog, in alle gevallen beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade
veroorzaakten.

Artikel 10: Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, gebreken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en shop.bastet.be (M&r25a vof), dan wel tussen shop.bastet.be (M&r25a vof) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en
M&R25& VOF, is webshop.bastet.be (M&r25a vof) niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van shop.bastet.be (M&r25a vof)

Artikel 11: Overmacht
shop.bastet.be (M&r25a vof) heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit per e-mail aan de koper mee te delen en
zulks zonder dat shop.bastet.be (M&r25a vof) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn

Artikel 12: Archivering van de overeenkomst – persoonsgegevens
12.1 De koper garandeert dat hij bij het invullen van het registratieformulier de juiste naam, adres, telefoon/gsm-nummer en overige door shop.bastet.be (M&r25a vof) gevraagde gegevens heeft verstrekt.
12.2 Door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het organiseren van de diensten van shop.bastet.be (M&r25a vof) en de afhandeling van de met de koper gesloten koopovereenkomsten. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
12.3 Tenzij de koper heeft aangegeven dat hij daar geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de koper worden gebruikte om de koper op de hoogte te houden van de diensten van shop.bastet.be (M&r25a vof)
12.4 shop.bastet.be (M&r25a vof) is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot het bezoek en/of gebruik door de klant van
de site van M&R25a VOF en eventuele andere diensten van shop.bastet.be (M&r25a vof).
shop.bastet.be (M&r25a vof) gebruikt deze gegevens voor het optimaliseren van haar website en om de koper op maat aanbiedingen van shop.bastet.be (M&r25a vof) te kunnen doen.
12.5 shop.bastet.be (M&r25a vof) is gerechtigd alle bestellingen en kennisgevingen te verzenden aan het door de koper opgegeven adres, totdat de koper shop.bastet.be (M&r25a vof) schriftelijk of per e-mail een nieuwe adres heeft gegeven.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van shop.bastet.be (M&r25a vof)

BETALING
Hoe kan ik betalen?
Je kunt alleen vooraf betalen via , Bancontact / Mister Cash, MasterCard, American Express en Visa. 

Tijdens het registreren/betalen ging er iets fout. Wat moet ik nu doen?
Even e-mailen naar m.en.r25a@bastet.be, dan zoeken we het uit en zorgen we dat het goed komt. 

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice via +32 496 27 99 83 of m.en.r25a@bastet.be. We helpen je met de glimlach!